Társ a hajózásban!
Időjárásjelentés
Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed
Facebook

Belvízi matróz

A képzés célja a magyarországi „belvízi utakon közlekedő úszó létesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról” szóló 12/2022. (IV.14./ ITM rendelet 1 mellékleteként kiadott, az „1., 2., 3. és 4. zónába sorolt belvízi utakon üzemeltetett hajók és úszómunkagépek szemleszabályzata 23.02 cikk 2.2 pontjában meghatározott matrózképesítés megszerzése jóváhagyott tanfolyam keretén belül.

A képzés célja továbbá, hogy a jelöltek munkába állásuk előtt ismerjék meg, és sajátítsák el a matrózok legfontosabb feladatait, valamint legyenek tisztába a munkába állás legfontosabb szabályaival, és a matrózok feladatkörével.

A belvízi matróz képzések az igényekhez igazodó időpontban, megfelelő létszám (6 – 10 fő) esetén indulnak.

Vizsgára bocsátás feltételei

• Betöltött 17 életév
• Hajózási hatóság által jóváhagyott képzési program elvégzése
• Legalább 90 nap hajózási időt teljesített fedélzeti személyzet tagjaként
• Személyi igazolvány alapján kitöltött jelentkezési lap
• Érvényes Hajós Szolgálati Könyv
• Korábbi képesítésről másolat (pl. kedvtelési kishajó – vezetői igazolvány)
• Úszni tudásról szóló nyilatkozatot (jelentkezési lap megfelelő rovatának kitöltése)
• Legalább alapfokú iskolai végzettséget igazoló okmány bemutatása
• Jóváhagyott tanfolyam elvégzése

A vízi jármű vezetésétől jogerős ítélettel eltiltott személy az eltiltás hatálya alatt, vagy szabálysértési hatósági határozatban történt eltiltás esetén a jogerős hatósági határozatban megjelölt időpontig gyakorlati vizsgára nem bocsátható.

Matróz képesítést az a személy kaphat, aki legalább a 17. életévét betöltötte, a hajózási hatóság által jóváhagyott képzési programot végzett el, és e jóváhagyott képzési program részeként legalább 90 nap hajózási időt teljesített fedélzeti személyzet tagjaként.

Tanfolyamra való felvétel feltételei

• Betöltött 17 életév
• Személyi igazolvány alapján kitöltött jelentkezési lap leadása
• Tanulmányi Szerződésben foglaltak elfogadása és aláírása
• A tanfolyamdíj befizetése, amely a felkészültségtől függően egyénileg kerül megállapításra

Tantárgyak

Elmélet
• Jogszabályok ismerete 8 óra
• Hajós szakmai ismeretek 11 óra
• Elsősegélynyújtási-, munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek, vízbőlmentés 3 óra

Gyakorlati oktatás:

• Géphajón történő gyakorlati oktatás 8 óra

A vizsgabizottság tagjai
A vizsgabizottság legalább 2 főből áll: a vizsgabizottság elnökéből, valamint 1 vizsgabizottsági tagból (akik a tanfolyam előadóiból kerül ki).

A matrózvizsga lebonyolítása
Az elméleti vizsgán a jelölt elsőként Hsz tesztet ír, majd az oktatott tantárgyakból két – két kérdést húz. A vizsgázó megfelel a tárgyi vizsgán, ha a kihúzott kérdések mindegyikére önállóan, vagy rávezető kérdések segítségével igazolja a tananyag elsajátítását.

A jelölt nem felel meg, ha még rávezető kérdések segítségével sem tud a tantárgy valamelyik kérdésére válaszolni.

Gyakorlati vizsga alól felmentés nem adható.

A „Hajózási Szabályzat” vizsgaelemből a kedvtelési célú kishajó-vezetői képesítéssel rendelkező jelölt kérelemre felmentést kaphat.

A vizsgajegyzőkönyvet a tanfolyam szervezője egy munkanappal a vizsga előtt lezárja. A lezárt jegyzőkönyvet a vizsgabizottság nem módosíthatja.

A vizsgajegyzőkönyvben a sikeres vizsgát „M”, a sikertelen vizsgát ”B” betűvel kell jelölni. A felmentést kapott vizsgaelemet „fm” jelöléssel, aki a vizsgán nem jelent meg egy vízszintes vonallal kell jelölni.

Az a jelölt, aki a vizsgán nem jelent meg, és távolmaradását legalább egy munkanappal a vizsga megkezdése előtt nem jelezte, csak megismételt vizsgát tehet.

Azt a jelöltet, aki a vizsgán nem megfelelő állapotban jelent meg (alkoholos, gyógyszeres, stb.) a vizsgabizottság köteles a vizsgától eltiltani.

A gyakorlati vizsga evezési vizsgaelemén a jelölt nem felelt meg, ha a kitérési szabályokat, valamint a vízbőlmentés műveletét nem az előírásoknak megfelelően hajtotta végre. A többi gyakorlati elem esetében a jelölt nem felel meg, ha a vizsgaelemek több mint 75 %-át nem tudta végrehajtani

A 12/2022.(IV.14.) ITM rendelet 3.4. A 3.1. alpont szerinti matróz képesítés az 5. § (1) bekezdésében foglalt vízterületeken matróz szolgálat ellátására jogosít.

Képzés helyszíne

Elmélet
• Agárd
• Velence

Gyakorlat
• Budapest

Minimum 10 fő együttes jelentkezése esetén igény szerint kihelyezett képzést biztosítunk Magyarország teljes területén.

Tanfolyami díjak- LINK

A tanfolyam díja tartalmazza az elméleti és gyakorlati oktatást, valamint a tananyag elektronikus úton történő hozzáférését.

A vizsgadíj külön fizetendő!

A vizsgán való részvétel csak akkor lehetséges, ha a jelentkező a vizsga időpontja előtt legalább 10 munkanappal leadja a jelentkezési lapját és minden szükséges dokumentumot, továbbá az összes feltételnek eleget tesz.

Jelentkezem