Társ a hajózásban!
Időjárásjelentés
Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed
Facebook

Uniós képesített matróz

Az uniós képesített matróz képzésen egy időben 25 fő hallgató vehet részt.
A kurzusok napi 8 tanórában (8 egyenként 45 perces óra) tartanak.

Képzés időtartama: 2 év, a jogszabályban meghatározott kivételek figyelembevételével.

Képzési program:

I. év
• Hajóvezetéstan: 11 nap
• Hajóelmélet, hajószerkezettan, hajógéptan: 5 nap
• Személyszállítási és rakodási ismeretek: 9 nap
• Hajózási gépészet és elektrotechnika, elektrotechnika és vezérléstechnika: 5 nap
• Gyakorlati oktatás: 31 nap

II. év
A 12/2022 (IV.14.) számú ITM rendelet 3. melléklete alapján:
• hajón teljesített szolgálati idő: legalább 90 nap

A képzésen való részvétel hajós előképzettséget nem igényel, de érvényes hajós szolgálati könyvvel kell rendelkezni.

A képzési tananyagot a 12/2022 (IV.14.) számú ITM rendelet 3. melléklete alapján a képzés tematikája tartalmazza részletesen, modulokra bontva az elméleti és gyakorlati tanórák feltüntetésével.

A képzés célja, hogy a 12/2022. (IV.14.) számú ITM rendelet 3. mellékletében meghatározott matrózképesítés megszerzése jóváhagyott tanfolyam keretén belül.

A képzés célja továbbá, hogy a jelöltek munkába állásuk előtt ismerjék meg, és sajátítsák el a matrózok legfontosabb feladatait, valamint legyenek tisztába a munkába állás legfontosabb szabályaival, és a matrózok feladatkörével.

A kurzus felkészíti a hallgatókat a matróz feladatok ellátásához szükséges különleges ismeretek elsajátításához, majd azt követően a matróz vizsga letételére.

1. A matróz képesítés megadásának minimumkövetelményei

1.1. Uniós képesítő bizonyítvány annak részére állítható ki, aki:
1.1.1. legalább a 17. életévét betöltötte, és a 15. § szerinti, legalább két év időtartamú, az üzemeltetési szintű feladatok tekintetében a kompetenciákra vonatkozóan az e mellékletben meghatározott követelményeken alapuló, jóváhagyott képzési programot végzett el, melynek részeként legalább 90 nap hajózási időt teljesített,
1.1.2. legalább a 18. életévét betöltötte, és a hajózási vizsgaközpont vagy jóváhagyott képzési programmal rendelkező képzőszerv által lebonyolított, a 14. § szerinti képesítő vizsgán vett részt, ami igazolja, hogy megfelel az adott üzemeltetési szintű feladatok tekintetében a kompetenciákra vonatkozóan az e mellékletben meghatározott követelményeknek, és legalább 360 nap hajózási idővel rendelkezik, vagy legalább 180 nap hajózási idővel rendelkezik és igazolni tud legalább 250 olyan napot, amelynek során a kérelmező tengeri hajón, a fedélzeti személyzet tagjaként szerzett munkatapasztalatot, vagy
1.1.3. legalább ötéves, a jóváhagyott képzési programra történő jelentkezés előtt szerzett munkatapasztalattal rendelkezik, vagy egy képzési programra történő jelentkezést megelőzően, tengeri hajón, a fedélzeti személyzet tagjaként legalább 500 nap munkatapasztalatot szerzett, vagy egy jóváhagyott képzési programra történő jelentkezést megelőzően, legalább hároméves időtartamú szakképzési programot végzett el és olyan a 15. § szerinti legalább kilenc hónap időtartamú jóváhagyott képzési programot végzett el, amely az üzemeltetési szintű feladatok tekintetében a kompetenciákra vonatkozóan az e mellékletben meghatározott követelményeken alapult, amelynek részeként legalább 90 nap hajózási idővel rendelkezik.

2. A képesített matróz képesítés megadásának minimumkövetelményei

2.1. Uniós képesítő bizonyítvány kiállítását az a személy kérelmezheti, aki:
2.1.1. legalább 180 nap hajózási idővel rendelkezik, és ezt a hajózási időt matrózként töltött szolgálat végzéséhez szükséges képesítés birtokában szerezte; vagy
2.1.2. olyan, a 15. § szerinti, legalább három év időtartamú, jóváhagyott képzési programot végzett el, amely az üzemeltetési szintű feladatok tekintetében a kompetenciákra vonatkozóan az e mellékletben meghatározott követelményeken alapult, és legalább 270 nap hajózási idővel rendelkezik.

12/2022. (IV.14.) számú ITM rendelet 13.§ (4) A vízi jármű vezetésétől jogerős ítélettel eltiltott személy az eltiltás hatálya alatt, vagy szabálysértési hatósági határozatban történt eltiltás esetén a jogerős hatósági határozatban megjelölt időpontig gyakorlati vizsgára nem bocsátható.

12/2022. (IV.14.) számú ITM rendelet 2. melléklet 1.1. Valamennyi – az 1. mellékletben nem szabályozott – képesítés esetében a vizsgára bocsátás feltétele az egészségi alkalmasságról szóló igazolás bemutatása – ahol e rendelet azt előírja – a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló miniszteri rendelet szerint és a vizsgadíj befizetésének igazolása.

1. Vizsgára bocsátás feltételei

• Személyi igazolvány alapján kitöltött jelentkezési lap
• Érvényes Hajós Szolgálati Könyv
• Legalább az előírt minimum szolgálati idő igazolása
• Úszni tudásról szóló nyilatkozatot (jelentkezési lap megfelelő rovatának kitöltése)
• Legalább alapfokú iskolai végzettséget igazoló okmány bemutatása
• Jóváhagyott tanfolyam elvégzése
• Vizsgadíj befizetése

2. Tanfolyamra való felvétel feltételei

• Betöltött 17. életév
• Személyi igazolvány alapján kitöltött jelentkezési lap leadása
• Tanulmányi szerződésben foglaltak elfogadása és aláírása
• A tanfolyamdíj befizetése

3. Tantárgyak

Elmélet

Hajóvezetéstan 95 óra (11 nap)
3.1.2. A matróz üzemeltetési feladatok elvégzéséhez szükséges kompetenciái és ismeretei

Hajóelmélet, hajószerkezettan, géptan 40 óra (5 nap)
3.2.2. A matróz vízi járművek üzemeltetésével kapcsolatos kompetenciái és ismeretei
3.2.4. A matróz vízi jármű felszerelésének használatával kapcsolatos kompetenciái és ismeretei

Személyszállítási és rakodási ismeretek 59 óra (9 nap)
4.2. A matróz rakománykezeléssel, rakományelrendezéssel és személyszállítással kapcsolatos kompetenciái és ismeretei
4.3. A matróz képes arra, hogy támogassa a vízi járművet irányító személyzetet az utasoknak történő szolgáltatásnyújtásban, és közvetlen segítséget nyújtson a fogyatékkal élőknek és a csökkent mozgásképességű személyeknek a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2010. november 24-i 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) IV. mellékletében foglalt képzési követelményeknek és utasításoknak megfelelően.
4.4. A matróz utasoknak történő szolgáltatásnyújtásban való részvételével és a fogyatékkal élőknek és csökkent mozgásképességű személyek részére történő segítségnyújtással kapcsolatos kompetenciái és ismeretei

Hajózási gépészet és elektrotechnika, elektronika és vezérléstechnika 37 óra (5nap)
5.2. A matróz hajózási gépészeti, elektrotechnika, elektronika és vezérléstechnikai kompetenciái és ismeretei

Gyakorlati oktatás: 246 óra (31 nap)
5.4. A matróz hajózási, elektrotechnikai, elektronikus és vezérléstechnikai berendezések karbantartására vonatkozó kompetenciái és ismeretei:
6.2. A matróz vízi jármű, valamint annak eszközei és felszerelései karbantartására és javítására vonatkozó kompetenciái és ismeretei:
7.2. A matróz kommunikációs kompetenciái és ismeretei:
7.4. A matróz utasítások betartására, az utasokkal és a személyzet többi tagjával való együttműködésre és jó társas kapcsolatok kialakítására és társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó kompetenciái és ismeretei:
8.2. A matróz egészségvédelemre, munkavédelemre és környezetvédelemre vonatkozó kompetenciái és ismeretei:
8.4. A matróz veszélyhelyzetek elhárításával kapcsolatos kompetenciái és ismeretei:
8.5. A matróz képes arra, hogy óvintézkedéseket tegyen a tűzesetek megakadályozására, és megfelelően használja a tűzoltó berendezést.
8.7. A matróz képes arra, hogy feladatait a környezetvédelem fontosságának figyelembevételével hajtsa végre

9. A matróz képesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati vizsga követelményei

9.1. A matróz 3. pontban foglalt kompetenciáinak és képességeinek ellenőrzése elméleti és gyakorlati vizsgán történik.
9.2. A hajózási hatóság meghatározza a vizsgakövetelményekre vagy a képesítés megszerzésére vonatkozó előírások alapján a számonkérhető ismeretanyagot, a vizsgafeladatokat és a vizsgatárgyak számonkérésének módját.
10. A matróz és a képesített matróz képesítés alkalmazása
10.1. Az e mellékletben foglaltak alapján megszerzett matróz képesítéssel minden olyan belvízi vízi járművön, amelynek hajóbizonyítványában a személyzet összetételét meghatározó pontban szerepel matróz munkakör, az e képesítéssel ellátható, a képesített matróz képesítés belvízi vízi járművön matróz és képesített matróz munkakör ellátására jogosít.

Képzés helyszíne

Elmélet
• Agárd
• Velence

Gyakorlat
• Budapest

Minimum 10 fő együttes jelentkezése esetén igény szerint kihelyezett képzést biztosítunk Magyarország teljes területén.

A vizsgán való részvétel csak akkor lehetséges, ha a jelentkező a vizsga időpontja előtt legalább 10 munkanappal leadja a jelentkezési lapját és minden szükséges dokumentumot, továbbá az összes feltételnek eleget tesz.

A tanfolyamok díja- LINK
A tanfolyam díja tartalmazza az elméleti és gyakorlati oktatást, valamint a tananyag elektronikus úton történő hozzáférését.

A vizsgadíj külön fizetendő!

Jelentkezem